รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนาง บุญญาธิ์ เหมะธุลิน

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รายละเอียดกลุ่มนโยบายและแผน

ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

โทรศัพท์09-3323-7914

อีเมล

^