รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางวันพร หลวงแหลม

กลุ่มบุคลากรบุคลากร

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายละเอียดกลุ่มนโยบายและแผน

ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

โทรศัพท์06-3025-3778

อีเมล

^