วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 
 "องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีสมรรถนะ มีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย"


วิสัยทัศน์กลุ่มนโยบายและแผน
  " ขับเคลื่อนแผนงาน ติดตามเป็นระบบ งบประมาณโปร่งใส ใส่ใจบริการ"
^