Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

 • thumbnail

  นายสุวิทย์ เพียรชนะ

  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

 • thumbnail

  นางบุญญาธิ์ เหมะธุลิน

  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากร

 • thumbnail

  นางกัญญามาศ พลชำนาญ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางภัสณญา บ่อแก้ว

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางอุไรรัตน์ สิงจาร

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางแสงเดือน วงษ์มณี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางวันพร หลวงแหลม

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

^