รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางกัญญามาศ พลชำนาญ

กลุ่มบุคลากรบุคลากร

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายละเอียดกลุ่มนโยบายและแผน

ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

โทรศัพท์06-1524-4747

อีเมล

^