รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางวัชรา ไวว่อง

กลุ่มบุคลากรบุคลากร

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายละเอียดกลุ่มนโยบายและแผน

ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

โทรศัพท์08-3346-5632

อีเมล

^