รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางอุไรรัตน์ สิงจาร

กลุ่มบุคลากรบุคลากร

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายละเอียดกลุ่มนโยบายและแผน

ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

โทรศัพท์08-1057-5012

อีเมล

^